Прелистување  


Наслов: Библиотеките во Битола
Автор: Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2009
ISBN: 978-608-4538-05-9
Број на страници: 335
Формат: PDF   TEXTНаслов: Библиотеките во Универзитетот Св.Климент Охридски - Битола
Автор: Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2011
ISBN: 978-608-4538-20-2
Број на страници: 175
Формат: PDF   TEXTНаслов: Библиотеките во црквите и манастирите во Преспанско-пелагонискиот регион
Автор: Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2010
ISBN: 978-608-4538-18-9
Број на страници: 104
Формат: PDF   TEXTНаслов: Библиотечната дејност во Битола и Битолско. Книга1, Од зачетоците до 1974 година
Автор: Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски, Илче Стојановски, Гордана Пешевска, Јоланда Бошевска, Цветанка Дамјановска, Благој Николов, Зоран Јанакиевски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2012
ISBN: 978-608-4538-36-3
Број на страници: 145
Формат: PDF   TEXTНаслов: Библиотечната дејност во Битола и Битолско. Книга 2, Од 1974 година до 2013
Автор: Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски, Илче Стојановски, Гордана Пешевска, Јоланда Бошевска, Цветанка Дамјановска, Благој Николов, Зоран Јанакиевски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2013
ISBN: 978-608-4538-41-7
Број на страници: 135
Формат: PDF   TEXTНаслов: Значајни личности за Битола
Автор: Ленче Андоновска, Науме Ѓоргиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2007
ISBN: 978-9989-2783-0-3
Број на страници: 291
Формат: PDF   TEXTНаслов: Значајни личности за Битола : култура
Автор: Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Светлана Талеска, Ленче Андоновска, Благој Николов, Гордана Пешевска
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2010
ISBN: 978-608-4538-16-5
Број на страници: 254
Формат: PDF   TEXTНаслов: Значајни личности за Битола : образование и наука
Автор: Науме Ѓоргиевски, Анета Стефановска, Светлана Талеска, Ленче Андоновска, Благој Николов, Гордана Пешевска, Јоланда Бошевска
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2011
ISBN: 978-608-4538-31-8
Број на страници: 240
Формат: PDF   TEXTНаслов: Значајни личности за Битола : писатели
Автор: Ленче Андоновска, Науме Ѓоргиевски, Благој Николов, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2008
ISBN: 978-9989-2783-6-5
Број на страници: 137
Формат: PDF   TEXTНаслов: Креирај - слемирај
Автор: Фатма Бајрам Аземовска, Илче Стојановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2018
ISBN: 978-608-4538-69-1
Број на страници: 41
Формат: PDF   TEXTНаслов: Млади поетски перформанси
Автор: Фатма Бајрам Аземовска, Илче Стојановски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2017
ISBN: 978-608-4538-64-6
Број на страници: 50
Формат: PDF   TEXTНаслов: Млади поетски перформанси. Книга 2
Автор: Фатма Бајрам Аземовска, Илче Стојановски, Зоран Јанакиевски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2018
ISBN: 978-608-4538-72-1
Број на страници: 67
Формат: PDF   TEXTНаслов: Науката е трка на идеи
Автор: Ѓорѓи Михајловски
Издавач: Македонско научно друштво
Година на издавање: 2012
ISBN: 978-608-4616-47-4
Број на страници: 306
Формат: PDF   TEXTНаслов: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола во меѓународната соработка
Автор: Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2011
ISBN: 978-608-4538-20-2
Број на страници: 150
Формат: PDF   TEXTНаслов: Песни, од ракопис до книга
Автор: Ванчо Николески
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2008
ISBN: 978-9989-2783-5-8
Број на страници: 165
Формат: PDF   TEXTНаслов: Повоените македонски писатели II
Автор: Милка Котевска, Лидија Мирчевска
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2011
ISBN: 978-608-4538-30-1
Број на страници: 246
Формат: PDF   TEXTНаслов: Повоените македонски писатели низ страниците на периодиката во НУУБ „Св. Климент Охридски” - Битола. I
Автор: Милка Котевска, Лидија Мирчевска
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2010
ISBN: 978-608-4538-17-2
Број на страници: 137
Формат: PDF   TEXTНаслов: Приватните библиотеки во Битола
Автор: Ленче Андоновска
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2006
ISBN: 9989-9702-5-4
Број на страници: 98
Формат: PDF   TEXTНаслов: Развојот на библиотекарството во Битола и Битолско и видови библиотеки
Автор: Анета Стефановска, Науме Ѓоргиевски, Благој Николов
Издавач: НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола
Година на издавање: 2013
ISBN: 978-608-4538-45-5
Број на страници: 99
Формат: PDF   TEXT